Hřbitovy Třinec
INFORMACE O DATECH

Pasport hřbitova

Popisná data
- data o zemřelých na náhrobku a hrobových místech pochází z databáze v aplikaci Pasport hřbitova,
kterou pravidelně aktualizují pracovníci Hřbitovní správy a MM Třinec
- ostatní informace o hřbitovech (Kontakty, Provozní doba pohřebiště, Dokumenty..) aktualizují pracovníci MM Třinec

Grafická data
- polohopis zaměřen metodou laserscaning firmou GEODIS v roce 2012
- aktualizace polohopisu na hřbitovech Folwark Nový I a Folwarku Nový II firmou Czernek Třinec v roce 2016
- další aktuálnost dat zajišťuje MM Třinec ve spolupráci se Hřbitovní správou

Ortofoto

- Zdroj: © ČÚZK, online prohlížecí služba (wms).
Metadata Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK
Vyhledat